Ing. Vilém Hampel-MUSIC WORLD
POZOR!! ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY !!! Od 30.8. 2021 Pondělí-pátek 8,00 - 17,00 !!!!
Skip Navigation Links.  

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

„KLUB VLASTNÍKŮ CD“

pořadové číslo: .......................
uzavřená podle § 829 a násl. Občanského zákoníku

I
PŘEDMĚT SMLOUVY

         Předmětem této smlouvy je vytvoření sdružení vlastníků CD /Compact Disc – tzn. nosičů digitálního záznamu je SACD, Dual Disc, DVD-Audio i DVD-video, Blu-Ray, dále jen CD/ a definování jeho fungování za účelem poskytování Klubových služeb, zajišťujících zejména přístup členů ke Klubovému fondu kompaktních desek, jehož jsou spolumajiteli v rozsahu níže upraveném.
         Členové se dohodli, že sdružení je otevřené a mohou do něj přestupovat další kontrahenti jako spolumajitelé kompaktních disků a zakládá se na dobu neurčitou.
         Členové podpisem této smlouvy dávají souhlas k tomu, aby je při všech řízeních a zajištění chodu sdružení plně zastupoval odpovědný zástupce Klubu a správce majetku Klubu (dále jen „správce“) - Ing. Vilém Hampel, který vykonává tuto činnost na základě živnostenského oprávnění pod č.j. ŽIO/1992/96/LAV ze dne 3. 4. 1996, a aby jmenovaný (příp. jím pověřené osoby) zastupoval stávající členy Klubu i při podpisu této smlouvy s každým dalším kontrahentem.

II
STATUT SDRUŽENÍ

         Sdružení je ve smyslu § 829 a násl. Občanského zákoníku organizováno jako zájmové nehospodářské sdružení osob - bez vzniku právní subjektivity. Sdružení ani jeho členům tedy z této smlouvy nevzniká žádný jiný závazek či právní vztah než členství samotné, definované touto smlouvou, neboť sdružení nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. Sdružení rovněž není ze zákona ani samostatnou účetní jednotkou.

III
NÁZEV SDRUŽENÍ

         Členové sdružení se dohodli, že budou v rámci shora uvedené činnosti vystupovat pod společným názvem KLUB VLASTNÍKŮ CD (dále jen Klub nebo KLUB VCD).

IV
ÚČEL EXISTENCE SDRUŽENÍ

         Účelem existence Klubu VCD je sdružit osoby - spolumajitele kompaktních disků a na základě členských vkladů těchto osob vytvářet Klubový fond kompaktních desek. Dále je účelem Klubu umožnit poskytování členského servisu členům Klubu v podobě Klubových služeb, zajišťujících zejména přístup členů ke spoluvlastněnému Klubovému fondu CD. Klub nerealizuje vlastní hospodářskou činnost.          Služby Klubu Vlastníků CD jsou poskytovány v sídle(-ch) Klubu, smluvně zajištěných firmou Ing. Vilém Hampel - MUSIC WORLD a na základě této smlouvy o sdružení.

V
MAJETEK KLUBU

         Majetek Klubu je tvořen CD, podílově spolu vlastněnými všemi členy Klubu (§ 833 Obč. zák.). Vytváření, obnovu a obměnu Klubového fondu CD zajišťuje pro Klub VCD jím pověřený správce Klubu tak, aby byla zachována vložená hodnota majetku sdružení Klubu VCD.

VI
ČLENSTVÍ V KLUBU

         Členem Klubu VCD se může stát každý občan, který dovršil věk 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům. Nezletilý občan se může stát členem Klubu v zastoupení, popř. se souhlasem zákonného zástupce.          Členem Klubu VCD se stává každý splněním všech náležitostí daných touto smlouvou, zejména podpisem této Smlouvy o sdružení a současným zaplacením dohodnutého členského vkladu při podpisu této smlouvy.          Každý člen Klubu VCD je právoplatným podílovým spoluvlastníkem všech CD, nacházejících se v Klubovém fondu kompaktních desek, a to v poměru k výši poskytnutého majetkového vkladu.

VII
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KLUBU

Člen Klubu má právo:
•          na jedno vyhotovení smlouvy o sdružení
•          na řádné poskytování členských služeb Klubu v souladu s provozním řádem, především na fyzický odběr CD v Klubu za manipulační poplatek, hrazený přímo správci Klubu, který zajišťuje chod Klubu vlastníků CD a Klubové služby v sídle(-ch) Klubu
•          na poskytování informací o Klubu ve smyslu § 837 Obč. zák.
•          kdykoliv z Klubu vystoupit
•          v případě individuálního vystoupení z Klubu na vrácení poskytnutého finančního vkladu (nebo odkoupení CD z Klubového fondu apod.), a to v plné výši vkladu
•          v případě ukončení činnosti Klubu na majetkoprávním vypořádání ve smyslu § 841 Obč. zák.
•          obdržet od správce Klubu vyplněnou členskou kartu na základě uzavření této smlouvy.
Člen má povinnost:
•          při vstupu do Klubu poskytnout dohodnutý finanční vklad z důvodu vzniku jeho majetkového /spoluvlastnického/ podílu na Klubovém fondu CD
•          dodržovat všechna ustanovení smlouvy o sdružení
•          dodržovat provozní řád Klubu (k dispozici v provozovně a na www.musicworld.cz )
•          řádně vyplnit (dvojmo) smlouvu o sdružení (bod XI této smlouvy) a při jejím uzavírání prokázat totožnost hodnověrnými doklady
•          chránit společný majetek sdružení Klubu VCD před poškozením, zcizením a zneužitím, zejména přijetím plné hmotné zodpovědnosti za poškození, ztrátu, zničení nebo zneužití CD, které převzal z Klubového fondu, a to po celou dobu držení CD jeho osobou, bez ohledu na zavinění, s důsledkem náhrady způsobené škody.

VIII
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE A SPRÁVCE MAJETKU KLUBU

         Členové sdružení tímto určují za odpovědného zástupce Klubu a za správce majetku pana Ing. Viléma Hampela a jeho firmu MUSIC WORLD (IČO 45698830) se sídlem Klubu VCD na adrese Benediktská 2/685,Praha 1, 110 00, s vyhrazením možnosti změny tohoto sídla (popř. provozu poboček Klubu VCD na jiných adresách). Odpovědný zástupce je oprávněn zastupovat Klub v plném rozsahu svým jménem vůči třetím osobám, obstarávat věci Klubu a rozhodovat o všech záležitostech Klubu:
•          při realizaci smluvních vztahů souvisejících s předmětem a účelem této smlouvy
•          při přijímání nových členů Klubu
•          při výkonu všech právních úkonů spojených se správou majetku Klubu /evidence, úschova, ochrana/.
•          při uzavírání a realizaci příslušných kupních smluv, souvisejících s obnovováním a doplňováním skladby CD v Klubovém fondu.

Dále je správce oprávněn k internímu zastupování ostatních členů Klubu v rámci Klubu:
•          při rozhodnutí o vyloučení člena z Klubu bez náhrady v případě porušení povinností člena Klubu zvlášť závažným způsobem (podle § 838 OZ)
•          při zpracování a uzavírání smlouvy o sdružení a provozního řádu
•          při vypracování ceníku služeb poskytovaných členům Klubu
•          při rozhodnutí o rozpuštění sdružení.

Správce Klubu je vůči všem členům Klubu povinen navenek:
•          zajistit řádný výkon práv členů Klubu včetně jejich zastupování při jednání o Klubových záležitostech s třetími osobami
•          řádně spravovat a evidovat majetek členů Klubu
•          řádně vést evidenci členů Klubu a chránit jejich osobní data
•          zajistit členům veškeré náležitosti, které jim vyplývají z této smlouvy a ze zákona.
Správce Klubu může své oprávnění v plném rozsahu platnosti postoupit na jinou osobu při dodržení všech ustanovení této smlouvy o sdružení.

IX
MAJETKOPRÁVNÍ USTANOVENÍ

         Vstupní vklady a finanční prostředky získané případným odprodejem jednotlivých spoluvlastněných CD slouží především pro nákup kompaktních disků do Klubového fondu, dále pro vyplácení členských vkladů vystupujícím členům, případně mohou být použity správcem pro potřeby Klubu VCD tak, aby byla zachována hodnota majetku členů Klubu.
         Při vystoupení z Klubu se členovi vrací jeho majetkový podíl v Klubu, tzn. Ve smyslu této smlouvy o právech členů se mu vrací složený vstupní vklad v plné výši vstupního vkladu, a to proti vrácení členské legitimace.
         Při případě ukončení činnosti Klubu, tedy k rozpuštění sdružení dojde se všemi členy k řádnému majetkovému vypořádání (§ 841 OZ).

X
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

         Dohodou účastníků se sjednává vstupní vklad ve výši min. 300,- Kč (slovy „třista“ Kč), jenž bude složen v hotovosti (v případě zaslání smlouvy poštou bude přiložen ústřižek složenky typu C o zaplaceni 500,-Kč, tedy včetně 200,-Kč registračního poplatku) při uzavření této smlouvy.

XI
STVRZENÍ SMLOUVY

Smluvní strany:

1) Přistupující člen Klubu*:
(* vyplněním této členské smlouvy potvrzuji, že v souladu se zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s používáním níže uvedených osobních pouze pro potřeby správce Klubu VCD Ing. Viléma Hampela a k činnosti a službám souvisejícími s jeho chodem)

Jméno a příjmení Rodné číslo Číslo občanského průkazuTrvalý pobyt: Adresa dle OP, včetně PSČ Adresa přechodného bydliště, popř. adresa pro dodání kurýrem
mobilní telefonní spojení telefonní číslo na adrese trvalého bydliště telefon pro kurýrní servis (možno poskytnout 3.osobě)

2) ostatní členové Klubu v zastoupení odpovědným zástupcem Klubu VCD (viz bod VIII) Ing. Vilémem Hampelem (nebo jím zplnomocněnými osobami) svými podpisy stvrzují řádné uzavření této Smlouvy o sdružení. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu účastníků sdružení..

Datum Ing. Vilém Hampel
za sdružení KLUB VCD
přistupující člen Klubu
(podpis v případě zaslání smlouvy poštou úředně ověřený)
Copyright 2008  Jaroslav Smetana / 16